Beleidsplan

Inleiding

Stichting Puppy Rescue Team

is een non-profit organisatie die als doel heeft zwerfhonden in het buitenland te helpen een dierwaardig bestaan te leiden. Wij doen dat belangeloos en op vrijwillige basis. Stichting Puppy Rescue Team bestaat enkel en alleen uit vrijwilligers.

Stichting Puppy Rescue Team

is officieel opgericht op 13 maart 2018. De stichting komt voort uit een initiatief van een groep vrijwilligers, die in 2017 hulp bood aan een dierenbeschermster voor zwerfhonden in Craiova, Roemenië.
Het initiatief was een groot succes. In korte tijd zijn een groot aantal honden  geholpen aan een beter leven.

Door de betrokken vrijwilligers is besloten deze samenwerking verder voort te zetten. Om dit structureel en met een groter bereik te kunnen doen, is op 13 maart 2018 Stichting Puppy Rescue Team opgericht. Stichting Puppy Rescue Team  bestaat uit 3 onbezoldigde bestuursleden en een vaste groep (buitenlandse en Nederlandse) vrijwilligers.

Missie / doelstellingen

Het helpen van zwerf puppy’s in het buitenland zodat ze een dierwaardig bestaan kunnen leiden.
Het doen verminderen van de zwerf puppy’s populatie ter plaatse door mee te werken aan sterilisatie- en voorlichtingsprogramma’s.
Het bewust maken van de mensen ter plaatse dat mens en (zwerf) hond goed samen kunnen leven als er door de mens ook rekening gehouden wordt met het belang van de gezondheid en het welzijn van deze honden.

Activiteiten

Materiele en financiële hulp bieden

Wij bieden ondersteuning in materiele zin door middel van het inzamelen van alle benodigdheden voor de verzorging en opvang van een zwerfpup in een opvangcentrum in het buitenland. Dit bestaat bijvoorbeeld uit voer, manden, warme dekens, halsbanden, benches, reisboxen, voerbakken, speelgoed. Kortom alles wat bruikbaar is en wordt gedoneerd aan de stichting. Wij zorgen er voor dat deze goederen bij onze opvangcentra in het buitenland terecht komen.
Wij ondersteunen ook met financiële middelen. Wij doen donaties aan onze contactpersonen in het buitenland, zodat zij de nodige medische zorg kunnen geven en betalen.

Het doen verminderen van de zwerfhondenpopulatie

Een effectieve en humane oplossing voor het verminderen van de populatie zwerfhonden is het verminderen van het aantal door sterilisatie en castratie. Indien mogelijk financieren wij sterilisatie en castratie van zwerfhonden ter plekke.

Adopties van zwerfpuppy’s

Plaatsing in Nederland doen wij alleen met puppy’s die gezond, sociaal (ten opzichte van mens en soortgenoten) zijn en die zich kunnen aanpassen als huishond. Dit gebeurt in overleg met onze contactpersonen in het buitenland, die de pup eerst zorgvuldig observeert op deze gedragskenmerken.
Door de vrijwilligers van de stichting die zich bezighouden met de screening van toekomstige baasjes, wordt volgens een uitgebreide en transparante adoptieprocedure de juist match gezocht voor een pup uit het buitenland.
Uiteraard volgen wij volledig de EU-richtlijnen voor het naar Nederland laten komen van puppy’s uit het buitenland. Dat betekent dat wij voldoen aan EU-eisen op het punt van transport, gezondheidsverklaring, bloedtesten, vaccinaties, chip en paspoort.
De in Nederland geplaatste pup wordt tot een half jaar na adoptie gevolgd door de stichting. Er wordt door een vrijwilliger die specifiek deze taak op zich heeft genomen, onze nazorg coördinator, twee keer (twee weken en nog eens zes maanden na adoptie) contact opgenomen met de adoptanten. In deze gesprekken vergewist de nazorg coördinator zich er van dat de pup volgens de maatstaven van de stichting goed is terechtgekomen en eveneens volgens de maatstaven van de stichting goed wordt behandeld. Goede behandeling volgens de maatstaven van de stichting is beschreven in het adoptiecontract met de adoptant.

De adoptant kan te allen tijde terugvallen op de stichting voor adviezen over (medische) verzorging en opvoeding. Als een pup door onvoorziene omstandigheden niet bij de adoptant kan blijven, ondersteunt de stichting in het zoeken naar een nieuw tehuis.

Doelgroepen

Onze doelgroepen bestaan uit
mensen die een hond willen adopteren uit het buitenland
mensen en organisaties die zich samen met ons willen inzetten voor een dierwaardige leefsituatie van zwerfhondjes in het buitenland
mensen die meer informatie willen over de zwerfhondenproblematiek in het buitenland en de oplossing hiervan.

Werving van financiële middelen

Stichting Puppy Rescue Teamis een non-profit organisatie, gedragen door vrijwilligers. Onze financiële middelen komen voort uit:
Adoptie onkostenvergoeding van de puppy’s die in Nederland worden geplaatst.
Incidentele en periodieke donaties.
Inzamelingacties ten behoeve van verkoop op rommelmarkten e.d..
Sponsoring van (sterilisatie) projecten.
Legaten/schenkingen.

Beheer financiële middelen

Stichting Puppy Rescue Team beheert via een eigen ABNAMRO bankrekening de inkomsten en uitgaven. Alle bestuursleden kunnen de bankrekening en inkomsten en uitgaven inzien. De penningmeester is door het bestuur bij volmacht benoemd als enige gemachtigde om betalingen via deze rekening te voldoen. De penningmeester legt hier over verantwoording af in de bestuursvergaderingen.
De bestuursleden en vrijwilligers ontvangen geen salaris of vergoeding en de stichting heeft geen winstoogmerk. Alle inkomsten worden aangewend voor de uitvoering van de genoemde doelstellingen.
Per begrotingsjaar wordt een bedrag gereserveerd om onvoorziene gebeurtenissen op te kunnen vangen.

Stichting Puppy Rescue Team heeft geen winstoogmerk.
PRT behoort tot de Algemeen nut beogende instellingen (ANBI-status). Opbrengsten uit opdrachten, donaties en schenkingen worden besteed aan het behalen van de doelstellingen.

Beloningsbeleid

Stichting Puppy Rescue Team is een non-profit organisatie. Wij ontvangen geen subsidies maar zijn volledig afhankelijk van giften en donaties. Voor de puppy’s die wij in Nederland plaatsen, vragen wij de nieuwe baasjes een bijdrage in de onkosten die gemaakt zijn om de puppy’s een (medische) verzorging te geven in het land van herkomst en de transportkosten naar Nederland.
Bestuursleden en vrijwilligers ontvangen geen salaris of vergoeding voor hun activiteiten. Werkzaamheden die door het bestuur voor Stichting Puppy Rescue Team worden uitgevoerd geschieden allen op vrijwillige basis en hier staat dan ook GEEN financiële beloning tegenover. Eventuele onkosten zoals brandstof worden door de bestuurders zelf betaald.

Verantwoording besteding financiële middelen

In een jaarlijks overzicht verantwoorden wij onze inkomsten en uitgaven over het betreffende jaar. Deze financiële verslagen plaatsen wij op onze website www.puppy-rescue-team.nl